About our company

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นผู้ดำเนินกิจการ ด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Better Product for a Better Life” ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี จนได้รับ การยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง

ใน 30 ปี มานี้ บริษัทมียอดขายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยา จำหน่ายกว่า 100 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล 60% และผ่านร้านขายยาชั้นนำ 40%