การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551

การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 3/2551 เรื่อง New insight in the treatment of dyslipidemia and Therapeutic options of carbapenem usages in the antibiotic resistance era วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2551 จ.เชียงใหม่

จัดโดย ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด
มีผู้เข้าประชุมฯ ได้แก่ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมทุกสาขาอาชีพ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 100 ท่าน

วิทยากร ผู้บรรยาย / ถ่ายทอดความรู้ คือ
– ผศ. ดร. สุระรอง ชินวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ผศ. นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
– ภก. เศกสุข เกษมสุวรรณ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลล์ จำกัด